Kena Upanishad

आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः
श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि
र्वब्रह्मौपनिषदं
माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म
िराकरोदनिराकरणमस्त्विराकरणं मेऽस्तु
तदात्मनि निरते
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु
शान्तिः शान्तिः शान्तिः