Kena Upanishad

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः
श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि र्वाणि ।
सर्वं ब्रह्मौपनिषदं
माऽहं ब्रह्म िराकुर्यां मा मा ब्रह्म
िराकरोदनिराकरणमस्त्विराकरणं मेऽस्तु ।
तदात्मनि िरते
उपनिषत्सु धर्मा्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

%d bloggers like this: