Havan in Sanskrit

मनम्

अमृतोपस्तरणमसि ्वाहा
अमृतापिधानमसि ्वाहा
त्यं शः श्रीर्मयि श्रीः श्रतां ्वाहा1


अङ्ग्पर्श2

वाङ्म ्येऽस्तु
 
ोर्मे प्राणोऽस्तु
अक्ष्णोर्मे क्षुर्तु
कर्णोर्मे श्रोत्रमस्तु
बाह्वोर्मे बलमस्तु
ऊर्वोर्मे ओजोऽस्तु
अरिष्टानि मेऽङ्गानि
तनूस्तन्वा मे ्तु

  1. तैत्तिरीय आरण्यक १०. ३२, १०. ३५. आश्वलायन गृह्यसूत्र १. २४. १२,२१,२२
  2. पारस्कर गृह्यसूत्र २.३.२५
%d bloggers like this: