ॐ आप्ायन्तु ममाङ्गाि वाक्प्राणश्चक्षुः
श्रोत्रमथो बलमि्द्रिाणि सर्वाणि ।
सर्वब्रह्मौपनिषदं
माऽहं ब्रह्म िराकुर्यां मा मा ब्रह्म
िराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु ।
तदात्मनि िरते
उपनिषत्ु धर्माते मयि सन्तु ते मयि सन्तु
शान्तिः शान्तिः शान्तिः

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: